สื่อการเรียน online
ผลงานนักเรียน ชั้น ม.๕/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ง20242 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ง20222 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ง21204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง30221 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ง30246 โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ง30241 เทคโนโลยีกับการศึกษาค้นคว้า
ง30244 คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ง30222 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ง21101 เทคโนโลีสารสนเทศ 1 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง20221 คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30242 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ง30243 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  
ง20244 คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์  
ง20243 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ