เกียรติประวัติโรงเรียนท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
ลำดับที่
ประเภทของรางวัล
หน่วยงานที่ให้รางวัล
1
ปีการศึกษา 2536
ห้องสมุดโรงเรียนท้ายหาดได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม
กรมสามัญศึกษา
2
ปีการศึกษา 2537
ชนะเลิศระดับจังหวัดห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดเเห่งประเทศไทย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
3
ปีการศึกษา 2538
เหรีญทองแดงจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น
กรมสามัญศึกษาร่วมกับบริษัท เอส เอส ยู พี จำกัด
4
โรงเรียนแม่แบบการแนะแนว เขตการศึกษา 5 กรมสามัญศึกษา
5
ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษาได้รับโล่จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ในสถานศึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
6
ปีการศึกษา 2539
เข้าโครงการห้งสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนขนาดกลาง
กรมสามัญศึกษา
7
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น กรมสามัญศึกษา
8
เข้าโครงการห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชุมชน กรมสามัญศึกษา
9
เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยเเละรณรงค์เลือกตั้งตามโครงการ
เสมาประชาธิปไตย
กรมสามัญศึกษา
10
โครงการโรงเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม(รพชส.)ประจำปี5239 กรมสามัญศึกษา
11
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชนะเลิศประกวดสวนทาดประเภทสวนครัวในงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย
สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
12
โรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
13
ประกาศเกียรติคุณบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอนานกว่า5ปี รวมปริมาณโลหิตที่บริจาค
เกินกว่า 1000ขวด
ศนูยืบริจาคโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
14
ปีการศึกษา 2540
เกียรติบัตรพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โงเรียนที่พัฒนาห้องสมุด ได้มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกยรติกาญจนาภิเษก
กรมสามัญศึกษา
15
โลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุามารี ชนะเลิศประกวดสวนถาดประเภทสวนครัวในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย
สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
16
รางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
17
ปีการศึกษา 2541
รับพระราชทานรางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่นกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
18
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดีเด่นจังหวัด
สมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
19
รับคัดเลือกเเละประกาศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่นเขตการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2541 ระดับจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ
20
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 มอบเกียติบัตร โรงเรียนดีเด่นเข้าร่วมแสดงผลงานมหกรรมวิชาการ เขตการศึกษา 5 ประจำปี 2541 หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา5
21
ปีการศึกษา 2542
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศประกวดสวนถาดประเภทสวนครัวในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
22
โล่รางวัลโรงเรียนจักกิจกรรมส่งเสริมการพูดรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วย กรมอนามัย กระทรรวงสาธารณะสุข
23
รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา 5 กระทรวงศึกษาธิการ
24
โล่โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ
25
รางวัลชมเชยการประกวดพืชผักสวนครัว ประเภทผักสวนครัวในภาชนะเดี่ยว งานแสดงสินค้าเกษตรภาคตะวันตก 42 จังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี
26
ปีการศึกษา 2543
รางวัลชนะเลิศอันดับสองการประกวดผลงานการเกษตรประเภทสวนครัวแขวนแบบภาชนะเดี่ยวงานพระบรมราชานุสรณ์
์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม
27
รับรางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเขตการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
28
รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ใครหนอรักเราเท่าชีวัน เงินรางวัล 3,000 บาท บริษัทเยเนรัล แคนดี้จำกัด
29
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดโรงเรียนสีขาวดีเด่นประจำปี 2543 จังหวัดสมุทรสงคราม
30
โล่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโรงเรียนท้ายหาดเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม ด้านจริยธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2543 กระทรวงศึกษาธิการ
31
ปีการศึกษา 2544
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำล่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
32
ปีการศึกษา 2545
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท้ายหาด ได้รับการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี ในร้อยละเก้าของโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
33
เข้าโครงการ ๑อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ
34
ปีการศึกษา 2546
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมาตรฐาน กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษา
35
รางวัลโครงการอ่านสู่ฝันดีเด่น ระดับจังหวัด สพท.สมุทรสงคราม
36
รางวัลโครงการอ่านสานสู่ฝันดีเด่นระดับประเทศสาขานักสร้างสรรค์สังคม กระทรวงศึกษาธิการ
37
ปีการศึกษา 2547
รับมอบห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
38
ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนต้นแบบ ๑อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน
กระทรวงศึกษาธิการ
39
ปีการศึกษา 2549
เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
กระทรวงศึกษาธิการ
40
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม สพท.สมุทรสงคราม
41
รางวัลส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม สพท.สมุทรสงคราม
42
ปีการศึกษา 2550
รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
43
ปีการศึกษา 2551
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
44
ปีการศึกษา 2552
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
45
ปีการศึกษา 2553
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
46
ปีการศึกษา 2554
     รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง

     รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.
   สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
   บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.
47

ปีการศึกษา 2555
    รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ชนะเลิศการตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ      และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
    
   - สถานศึกษาพอเพียง
   - ผ่านการรับรองคงสภาพต้นแบบโรงเรียนในฝัน
   - รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.
   - นส.สุวนันท์ จันทร์สุก รับรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.


 สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม และสโมสรไลออนท์แม่กลอง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.
48
   ปีการศึกษา 2556
    - รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ชนะเลิศการตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ      และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าแข่งขันตอบปัญหาภาคกลาง
    - นายสถิตย์ จันทร์น้อย รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นสาขาบรรณารักษศาสร์และสารสนเทศศาสตร์
      จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
   
- นายจตุพร แขกกำเหนิด รับรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และ สพฐ.สโมสรไลออนท์สมุทรสงคราม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ