สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงนอาชีพ วิชาการงานอาชีพ ม.๑ - ม.๖
นายสถิตย์ จันทร์น้อย โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

ม. ๑
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน
ข้อสอบวัดผลประเมินผล
หน่วยที่
      ข้อสอบ ง21101
      ช้อสอบ ง21102
       
หน่่่วยที่
       
หน่่่๓วยที่ ๓
       
         
ม. ๒
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบวัดผลประเมินผล
หน่วยที่ ๑ ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน หน่วยที่๑ ใบคามรู้ที่ ๑ ใบงานที่ ๑ - ๓ ข้อสอบ ง22101
หน่วยที่ ๒ ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วยที่๒ ใบความรู้ที่ ๒   ข้อสอบ ง22102
หน่่่๓วยที่ ๓ ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วยที่๓ ใบความรู้ที่ ๓    
         
ม. ๓ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบวัดผลประเมินผล
หน่วยที่ ๑       ข้อสอบ ง23101
หน่วยที่ ๒       ข้อสอบ ง23102
         
ม.๔
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบวัดผลประเมินผล
  ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วย1     ข้อสอบ ง31101
  ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียนหน่วย2     ข้อสอบ ง31102
  ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วย3      
  ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียนหน่วย4      
         
ม.๕ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบวัดผลประเมินผล
  ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วย 1     ข้อสอบ ง32101
  ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียนหน่วย2     ข้อสอบ ง32102
         
         
ม.๖ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน ข้อสอบวัดผลประเมินผล
        ข้อสอบ ง33101
        ข้อสอบ ง33102