สื่อการเรียนการสอน WBI เรื่อง   การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      สาระการเรียนรู้
         ทดสอบก่อนเรียน
             เนื้อหา
              ทดสอบหลังเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
จัดทำโดย   นายสถิตย์ จันทร์น้อย    โรงเรียนท้ายหาด เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม