งานสารสนเทศ

             โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม เทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ (SAR) - ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖(SAR) - มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท้ายหาดปีการศึกษา ๒๕๕๗ -มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท้ายหาด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท้ายหาด
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๕๕ - ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๕๖ - ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๗(SAR) - ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๘(SAR) - ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙(SAR)
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - แผนพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ - ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๕๘ - ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๕๙
  - ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๕๗ - ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  - มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท้ายหาดปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    - ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
-ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐ (SAR) การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โรงเรียนท้ายหาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ยุทธศาสตร์โรงเรียนท้ายหาด ปีการศึกษา ๒๕๖๒    
- ข้อมูลสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๐ ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2561      
-ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖      
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๑