ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro / DESKTOP 8.0
โดยนักเรียน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม