การขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัุดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐


การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนท้ายหาดได้พัฒนาตนเอง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้เห็นคุณค่าและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป

     หลักการและเหตุผล
          ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส
เพราะเป็นเศรษฐกิจภาคการเงิน ที่เน้นที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการที่ไม่จำกัดซึ่งไร้ขอบเขต ถ้าไม่สามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากรอย่างทำลายล้างจะรวดเร็วขึ้นและปัญหาจะตามมา เป็นการบริโภคที่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ที่จะก่อให้ความพอใจและความสุขหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา
จากเหตุผลข้างต้นโรงเรียนท้ายหาดเล็งเห็นความสำคัญที่จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของความรู้ และมีคุณธรรม จึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืนขึ้นในโรงเรียนท้ายหาดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น เช่นปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองในโรงเรียน การผลิตสินค้าโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อในการใช้เองภายในโรงเรียนและจำหน่าย กิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน เป็นต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มร่วมจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์
    1.เพื่อให้ครู – บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติในสถานศึกษา
    2.เพื่อให้ครู – บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้การดำรงชีวิตได้นำไปใช้และเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
   กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
  คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
     1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
     2. ความมีเหตุผล หมายถึง           การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
     3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
     เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

****แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี