สื่อการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ง31101
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรปีพุทธศักราช 2551

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ทดสอบก่อน-หลังเรียน
บทเรียน (Ms.word)
สรุป(Ms.powwerpoint)
1.เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
2.คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
3.การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
5.ข้อมูลและสารสนเทศ
6.การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง
8.ความรู้ไร้พรมแดน
ครูผู้สอน นายสถิตย์ จันทร์น้อย    ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม