ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด

นางiรรณี ทัฬหกิจ
ผู้ช่ยผู้อำนยการโรงเรียนท้ายหาด
นางiรรณี ทัฬหกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
นายสถิตย์ จันทร์น้อย
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
นางจตุพร อาจเอื้อม
หัวหน้ากลุ่มงานิชาการ
นายชัชชัย รชตะนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางเยาวลักษณ์  อิ่มสุทธ
ครููชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นางวรรณี  ทัฬหกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางจตุพร อาจเอื้อม
ครูชำนาญการพิเศส
ิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์
ครูชำนาญการ
เคมี
นางสาววิลาวรรณ  สกุลแก้ว
ครูชำนษยการ
ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางยุวรีย์  สุธานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
นางสาวบุษณีมาศ ณิสาธรณ์
ครููชำนาญ๘การ / รองหัหน้ากลุ่มสาระฯ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางวันสุนี โชคสถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี /เกษตร
นายสถิตย์   จันทร์น้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หน.ห้องสมุด /เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจักรรดิ วงษ์มา
ครูผู้ช่วย
งานช่างอุตสาหกรรม / การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม II
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขวัญตา ศรีโหร
ครูชำนาญการ
หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
นายสมยศ  ฤทัยณีเกษม
ครูชำนาญการ
สังคมศึกษาฯ
นายมาโนช บุญเจริญ
ครูชำนาญการ
สังคมศึกษาฯ
นางวุฒิพร บุญเจริญ
ครู ชำนาญการ
สังคมศึกษาฯ /จนท.ห้องสมุด
นางสาวดาริยา น้อยถนอม
ครููชำนาญการ
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุภาวดี แข้โส
ครู ชำนาญการพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

นางเพ็ญทิพย์ แม้นทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว/ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
นางอุบรัตน์  จงแพ
ครูชำนาญการ
หน.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายอาณัต พวงทอง
ครูชำนาญการ
คณิตศาสตร์ /การเงิน
นางสาวชญาภา วัฒนาบุญศิริ
ครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์
นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์
ครูชำาญการ
หน.กลุ่มสาระศิลป หน.ปกครอง / ดนตรีไทย
นางศรีโสฬส รชตะนันทน์
ครูชำาญการพิเศษ
หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / นาฏศิลป์
นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์
ครูชำนาญการ
ดนตรีสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางพิเศษศรี ฤทัยมณีเกษม
ครูชำนาญการ
ภาษาไทย/หน.เศรษฐกิจฯ
นางสาวอภิลาวัณย์ สุขเกษม
ครูชำนาญการ
ภาษาไทย/เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนิตษา มีชะคะ
ครูผู้ทรงคุณค่า
ภาษาไทย/เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายภาษิต ศรีพิพัฒน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
นายชัชชัย รชตะนันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนรักษ์ น้อมนอบ
ครู คศ.๑
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง
นายศุภชัย  ดวงจังหวัด
พนักงานขับรถ
นางสาวปิยนาถ ตรีรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพัชรีภรณ์ คลองประเสริฐ
ลูกจ้างทั่วไป
นางองุณ แสงภู
ลูกจ้าทั่วไป
นางสาวศิริรัักษ์ กลิ่นแก้ว
สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นฤเนตร
ภาษาจีน
นางสาวพัดชา ทิพย์ดำรงพงษ์
คณิตศาสจร์