วิทยาศาสตร์
Science
ภาษาไทย
Thai languages
ภาษาต่างประเทศ
Foreign languages
คณิตศาสตร์
Mathematics
สุขศึกษาและพลศึกษา
Healthy & Physical Education
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
Socail ,Religious &
Culture Education
ศิลปะ
Art
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
Working & ICT
อ.อรุณวรรณ
วิทยาศาสตร์ 1


อ.เกษร
ภาษาไทย 1

อ.ปราณี
คณิตศาสตร์ 1
อ.ภาษิต
ระบบของร่างกาย
อ.สุณิสา
สังคมศึกษา (ชุดที่1)
อ. อำนาจ
ดนตรีสากล
 
อ.สรรธิป
อ.อุทัย
การเจริญเติบโต
อ.ธวัชชัย
สังคมศึกษา 1
อ. ทองเอก
 
อ.วรรณี
สิ่งแวดล้อม 1
 
อ.ธงชัย
ประพจน์
อ.สุจินต์
 

ไวรัสคอมพิวเตอร์
อ.สถิตย์

 
อ. อำไพ
การพูดให้สัมฤทธิ์ผล
 
อ.เกื้อกูล
ปริมาตร
   
หน่วยที่1.เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
อ.สถิตย์
 
อ.เบญจมาศ
คำนาม
 
อ.อุบลรัตน์
   
หน่วยที่2 คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
อ.สถิตย์
 
:อ.อารยา
        
อ.ประพจน์
    
อ.สุณิสา
สังคมศึกษา (ชุดที่2)
 
หน่วยที่4.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
อ.สถิตย์
 
:    
อ.สุณิสา
สังคมศึกษา (ชุดที่3)
 
หน่วยที่5.ข้อมูลและสารสนเทศ
อ.สถิตย์
 
     
อ.สุณิสา
สังคมศึกษา (ชุดที่4)
 
 
       
หน่วยที่7. ซอฟต์แวร์ตัวเก่ง
อ.สถิตย์
 
       
หน่วยที่8.ความรู้ไร้พรมแดน
อ.สถิตย์
 
       
อ.สุชีพ
เกษตรกรรม 1
 
       
อ.วันสุนี
มัคคุเทศก์ 1
 
       
อ.วิชัย
เกษตรกรรม 1
 
       
อ.ยุวรีย์
งานบ้าน ชุดที่ 1
 
       
อ.ทิพวรรณ
งานประดิษฐ์ ชุดที่ 1
 
       
อ.ไพร
 
       

 

 
แบบทดสอบออนท์ไลน์รายวิชา......
โรงเรียน
ท้ายหาด
ต้นแบบ
๑อำเภอ๑โรงเรียนในฝัน